logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Betydelsen av termen Islam

Kategori: Islam
Publiserad: 27-08-2007

Ordet Islam har två innebörder: (1.) Fred. (2.) Underkastelse till Gud.

Denna underkastelse kräver en fullt medveten och självvald underkastelse till den Allsmäktige Gud. Man skall avsiktligt och samvetsgrant överlämna sig själv till att tjäna Gud. Detta innebär att man gör det Gud har ålagt människan att göra (i Koranen) och det Hans älskade Profet Muhammed (frid vare med honom) uppmuntrade oss att göra i sin Sunnah (hans livsstil och yttranden som personifieras efter Koranen).
 
När vi väl ödmjukat oss och gjort oss av med vår egoism och fullkomligt underkastat oss Gud ensam, och ingen annan, i såväl som tron som i handlingar, kommer vi tveklöst att finna fred och lugn i våra hjärtan. Då vi erhållit fred i våra hjärtan kommer detta även frambringa fred i vårat utåtriktade uppträdande.

Islam är inte en religion som bara går ut på att tala utan att handla. Tvärtom är denna religion en sådan som skall tillämpas i alla aspekter i livet. En muslim måste iaktta Islams fem pelare: vittnesbörden om att det endast finns en gudom värd all form av dyrkan – nämligen Gud och att Muhammed (frid vare över honom) är Hans sändebud, och att slå vakt om bönen, samt fastan under månaden Ramadan, allmosan, och vallfärden till Mecka; och tro på de sex trosartiklarna, vilka är: tron på Gud, Guds nedsända böcker, profeterna, änglarna, domedagen och ödet – vare sig det är gott eller ont.

Det föreligger även andra påbud och föreskrifter som i praktiken omfattar alla aspekter i människans personliga och sociala liv. I detta ingår även frågor som hälsokost, klädsel, personlig hygien, ömsesidiga relationer, etikettsregler kring affärer, ansvaret över ens föräldrar, maka och barn, frågor kring äktenskap, skilsmässa och arv, civilrätt och strafflag, och mycket, mycket mer.

 

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010