logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Islam och brottslighet

Kategori: Islam
Publiserad: 16-09-2007

Brottslighet i alla dess former – organiserade brott, trafikbrott, brott mot staten, offentliga brott – är samtliga betraktade som ett allvarligt hot mot fred och säkerhet i världen. En djupare inblick i omfattningen av brottsproblemet som en global katastrof finns dock inget utrymme för i denna essä. Det vi vidare skall presentera är den islamiska synvinkeln på denna fråga.
 
Det som följer är en statistik över brottslighetens omfång i Förenta staterna, grundat på statliga referenser :

– Ett anmält brott var 3: e sekund

– Ett våldsbrott var 27: e sekund

– Ett mord var 24: e minut

– En våldtäkt var 7: e minut

– Ett rån var 68:e sekund

– Ett egendomsbrott var 3:e sekund

– Ett inbrott var 10: e sekund

– En stöld var 5: e sekund

– En motorfordons stöld var 29: e sekund


UCR – ”The Uniform Crime Report” publicerad av “The US Federal Bureau of investigation (F.B.I)” visar att antalet anmälda brott i Förenta staterna ökade med 4.6 % under ett år, från 1984 till 1985. Antalet arresterade 1985 hade ökat med 5 % jämförelsevis med 1984 och låg totalt på 11.9 millioner förbrytare. 

Sifforna UCR visar anses av större andelen kriminologer vara låga. En mer tillförlitlig index är förmodligen National Crime Survey utfärdad av ”The US Bureau of Justice” som redovisar årliga rapporter på utsatthet av brott inom hushållen baserade på enkätundersökningar. Dessa undersökningar framlägger oanmälda företeelser som under år 1985 kartlagde att hela 25%, (¼) av amerikanska befolkningen upplevde brottslighet gentemot individuella medlemmar i hushållet eller gentemot självaste hushållet det året.

Dessa siffror pekar på att brott i alla dess former har blivit ett omfattande hot mot den allmänna samt individuella säkerheten. Utöver det tenderar de flesta av metoderna med vilka man bekämpar kriminaliteten att slå tillbaka och lyckas inte mäta upp med provokationen. Förfallet i västvärldens metoder med att hantera kriminalitet – liksom konstaterats av den fortsatt ökade nivån av brottslighet – leder en till att föreslå en lösning som inte bara bearbetar kriminaliteten till vis del, utan i sin helhet.


Den islamiska lösningen

Det islamiska begreppet för säkerhet är väldigt genomgripande, och mera så än något annat existerande system i världen. Islam tar hänsyn till människan och relationen till hennes omgivning samt faktorerna som påverkar den.
Den behandlar fysiska, mentala, psykologiska och andliga områden som väsentliga beståndsdelar av ett allmänt socialt säkerhetssystem.

Islamiska läror förser inte enbart med lösningar i särskilda fall av brott, utan sätter övervägande fokus på åtgärder som hejdar dess tillvaro. Med andra ord förser islam med metoder som avvärjer frestelse till brott. Medan man å andra sidan i sekulära samhällen vajar med frestelser som sprit, pornografi, våld, etc. Ett islamiskt samhälle avlägsnar denna grund till frestelse och när behovet för vedergällning finns, är den sträng och effektiv.   

 Brottslighet är något som har stått sig i moderna samhällen som en följd av ett försök att hantera problemen med helt motsägande medel. Alla former av lockelser är allmänt förekomna och lättillgängliga och när det blir tid för åtal eller bestraffning, sker det milt och oseriöst. Själva domen är ofta fördomsfull och söker skydda förövarens rättigheter framför offrets.

Islams läror siktar på att inetsa känslor av inre fred och säkerhet, hänsyn till andra och ömsesidig respekt genom de olika praktiska formerna av dyrkan, såsom bön, fasta, och allmosa.

I en dokumentär sammanställd av en kristen vetenskaplig kanal om Islam i Amerika, rörde sig större delen av filmen om livet hos interner i högsäkerhetsanstalter före och efter att de blivit muslimer. Före konverteringen hade många av dem varit tidigare seriemördare, narkotikasmugglare, missbrukare och professionella brottslingar. När de omfamnade Islam under tiden de var i häktet, omvandlades de till värdiga och tryggade, bidragsgivande medborgare. Västerländska statistiska förteckningar visar att i majoriteten av högsäkerhetsanstalterna där fångar blivit friade, återgår de till kriminalitet för att sedan åter hamna i häktet. Sådana statistiker blir omvända efter det att dessa fångar blivit muslimer. Islams framgång vad gäller att förse med den bästa lösningen mot brottslighet i det amerikanska samhällets mitt, där alla former av förebyggande program har gått snett, är ett starkt bevis på islams allmängiltighet samt det oerhörda behovet av att anamma dess läror.

Självfallet inser vi att kriminalitet är utbrett i alla samhällen såväl i väst som öst, men det vi vill driva fram är att den islamiska metoden bär mer frukt än andra människogjorda metoder.

Källa: (Universality of Islam, Dr. Abdullah Al-kahtânî.)

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010