logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Mänskliga rättigheter och rättvisa i Islam

Kategori: Islam
Publiserad: 25-09-2007

Islam står till förfogande med många mänskliga rättigheter för den enskilde individen. Följande är några av de mänskliga rättigheter som Islam bidrar med:

1 Civila människors liv och egendom betraktas under islamisk styre som heligt, vare sig man är muslim eller inte.

2 Islam värnar om hedern. Därför är det inte tillåtet i Islam att förolämpa eller göra narr av andra medmänniskor.  Profeten Muhammed sade:

“Sannerligen är ert blod, egendom och heder heligt.”

3 Islam förbjuder rasism, ty Koranen talar om människors jämlikhet på följande sätt:
”Människor! Vi skapade er från en man och en kvinna och samlade er i nationer och klaner för att ni på så vis skall lära känna varandra. Inför Gud är i sanning den ädlaste bland er den som är mest rättfärdig. Gud är förvisso allvetande, ständigt medveten.”
[Koranen, 49:13]

4 I Islam förkastas idén om att vissa individer eller nationer favoriseras framför andra pga. deras rikedom, makt, eller ras etc. Gud skapade människorna jämlika, dem skiljer sig endast från varandra baserat på deras tro och rättfärdighet. Profeten Muhammed sade:

“Oh människor! Er Gud är En och er förfader (Adam) är en.  Araber är inte överlägsna icke- araber och icke- araber är inte överlägsna araber, och röda människor är inte bättre än svarta människor och svarta människor är inte bättre än röda, förutom i rättfärdighet.”

Ett av mänsklighetens största bekymmer i dagsläget är rasism. Den moderna världen kan utveckla farkoster och skicka människan till månen, men kan inte stoppa människan från att hata och bekämpa sin medmänniska. Alltsedan Profeten Muhammeds dagar har Islam stått som ett praktexempel på hur rasism kan ta sitt slut. Den årliga pilgrimsfärden (Hadj) till Mecka visar det sanna islamiska brödraskapet mellan alla raser och nationer, då ungefär två millioner muslimer från jordens alla hörn samlas i Mecka för att utföra vallfärden.

5 Islam är en rättvis religion. Gud säger I den ärofulla Koranen:

“Sannerligen befaller Gud er att återlämna det som ni anförtrotts med, och att ni då ni dömer mellan människor, dömer rättvist... ”
[Koranen, 4:58]
Och Han sade:
”... och handla rättvist.  Sannerligen älskar Gud de rättvisa.”
   [Koranen, 49:9]
Vi bör till och med vara rättvisa mot de vi hatar, liksom Gud har sagt:

”... och låt inte erat hat gentemot ett folk förmå er att handla orättvist. Var rättvisa, ty det är närmare gudsfruktan... ”
 [Koranen, 5:8]
Profeten Muhammed sade:
“Människor! Var på akt från orättvisa, ty det kommer att vara ett mörker på domedagen.”
Och de som inte fick ta del av sina rättigheter i detta liv kommer få de återgäldade på Domens dag, såsom Profeten sade:
“På Domedagen, kommer rättigheterna tilldelas de som de tillhör ...”

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010