logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Profeten Muhammed är en ättling i led med Profeten Abraham

Kategori: Profeterna
Publiserad: 27-08-2007

Profeten Muhammed är en direkt ättling till Profeten Ismael – Profeten Abrahams första son. Han föddes i Mecka som ett komplement till Abrahams bön, som förklarats i följande verser ur den Ärofulla Koranen – En Bok av uppenbarelser nedsänt till Muhammed från Gud:

”Och minns när Abraham prövades av Gud med särskilda befallningar, vilka han verkställde. Han (Gud) sade: ’Jag skall göra dig till ett föredöme för människorna .’ Han (Abraham) vädjade: ‘Samt föredömen från min avkomma!’ Han svarade: ’Mitt löfte sträcker sig inte inom avståndet av ondgörare.’ ”
[Koranen: 2:124.]

”Minns att Vi lät Huset  vara en träffpunkt för människor och en plats av säkerhet; och ta ni Abrahams station som en plats för bön. Och Vi avtalade med Abraham och Ismael om att de skulle helga Mitt Hus för dem som cirkulerar det, eller använder det som en reträtt, eller som bugar sig eller faller ned på ansiktet inför det (förrättar bön).”
[Koranen: 2:125.]

“Och minns när Abraham sade: Min Herre! Gör denna stad till ett fridfullt tillhåll och försörj de bland dess invånare som tror på Gud och den Sista Dagen, med dess frukter. Han sade: [Ja] och beträffande dem som förkastar tron, kommer jag låta de njuta för en stund, för att sedan inom kort driva fram dem till straffet i Elden – i sanning ett ont slut. ”
[Koranen: 2:126.]

”Och minns Abraham och Ismael när de lade grunden till Helgedomen [och bad]: ’Oh Herre! Godta [denna möda] från oss, ty Ni är den som hör allt, vet allt.’ ”
[Koranen: 2:127]

”Vår Herre! Gör att vi underkastar oss Din vilja och gör våra efterkommande till ett samfund som underkastar sig Din vilja. Lär oss att förrätta vår andakt och ta emot vår ånger; Du är den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige.”
[Koranen: 2:128]

”Vår Herre! Skicka bland dem ett sändebud från sitt eget folk, som skall vidarebefordra Dina tecken till dem och underrätta dem i skrift och visdom och Helga dem. Du är förvisso den Mäktige, den Vise.”
[Koranen: 2:129]


”Och vem, utom en tanklös och lättsinnig, vänder Abrahams religion ryggen? Vi har utvalt och renat honom i denna värld och i kommande liv skall han vara högt belägen bland de rättfärdiga.”
[Koranen: 2:130]

“Och se! Hans Herre tilltalade honom [med dessa ord]: ‘Underkasta dig inför min vilja.’ Han sade: ‘Jag underkastar min vilja till Herren och Upprätthållaren av Himlarna och Jorden.’”
[Koranen: 2:130]

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010