logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Vad är Koranen?

Kategori: Koranen
Publiserad: 28-08-2007

Koranen är det namn som tilldelats Guds Tal som Han uppenbarade till Sin tjänare och budbärare Muhammed (frid vare med honom).
Ett tal som reciteras som en dyrkanshandling är mirakulöst, och kan inte åstadkommas ur människohänder. Koranen är namnet på Guds Bok och ingen annan bok kallas vid detta namn. De vanligaste namnen för Guds Bok är al-Qur’ân (det som reciteras) och al-Kitâb (Boken). Detta är ett tecken på hur stor omsorg som vidtagits beträffande dess bevarande, i både memorering såväl som i text. Varje metod för Koranens bevarande förstärker den andra.

Koranen är en uppenbarelse från Gud. Det är genom uppenbarelser Gud låter förmedla den kunskap Han vill nedsända till den person Han än väljer som mottagare. Gud förser dem med denna kunskap för att de på så sätt skall förkunna den till vilka Han än önskar.

Samtliga Guds sändebud bevittnade uppenbarelser. Beträffande detta säger Gud (i betydelse):

“Sannerligen, nedsände Vi uppenbarelsen till dig (O Muhammed) liksom vi nedsände uppenbarelse till Noak och profeterna som kom efter honom. Uppenbarelse sände Vi även till Abraham, Ismael, Isak, Jakob, stammarna, Jesus, Job, Jonas, Aron, och Salomon. Och till David skänkte Vi Psalmerna samt till de budbärare Vi tidigare nämnt för er, och även budbärare Vi inte har nämnt – och till Moses talade Vi direkt .”

Möjligheten för gudomlig uppenbarelse att existera kan inte förnekas av någon som tror på Guds existens och Hans allmakt. Gud upprätthåller Sin skapelse på det sätt som behagar Honom. Länken mellan Skaparen (Gud) och Hans skapelse framhålls genom Hans budbärare, och dessa budbärare känner endast till det Gud vill för dem att veta, antingen genom direkt eller indirekt uppenbarelse. Den rationella tänkaren kan inte undgå möjligheten för uppenbarelser att finnas, då ingenting är svårt för den allsmäktige Skaparen.

 

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010