logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Är Koranen återhämtad från tidigare skrifter?

Kategori: Koranen
Publiserad: 28-08-2007

Om Koranen hade sin grund i tidigare uppenbarade böcker, hade inte Muhammeds motståndare bara förbisett saken och hållit tyst om det. De hade bortom all tvivel använt detta som ett medel för att bekämpa honom och hans kall. Faktum är att alla deras anklagelser saknar grund och bevis. Koranen nämner dessa anklagelser och dess motsvarande vedergällning:

”Förnekarna av sanningen säger: ’Denna [Koran] är ingenting annat än [en härva av] osanningar, som han har satt samman med andra [människors] hjälp.”
[Koranen: 25:4]

”De säger också ’[Det är bara] sagor från förfädernas tid som han har låtit skriva ned  och som han får upplästa för sig morgon och afton.’”
[Koranen: 25:5.]

”Säg [Muhammed]: ’Den som har uppenbarat denna [Koran] är Den som känner himlarnas och jordens hemligheter. Han är Gud, ständigt förlåtande och barmhärtig.’”
[Koranen: 25:6.]

Koranen innefattar även många lagar och regler, instruktioner och befallningar som inte fanns tillgängliga i tidigare skrifter. Dessutom nämner Koranen berättelser från tidigare generationer med hög detaljrikedom, detta i tillägg till alla profetior som skulle äga rum efter Profeten Muhammeds ankomst. Ett exempel på det är den avgörande konflikten mellan bysantinerna och perserna – en händelse som var totalt okänd för Profeten Muhammed, hans folk samt även judar och kristna på hans tid:

“Bysantinerna är slagna. [De har besegrats i ett närbeläget land], men efter detta nederlag skall de åter segra, inom några få år. Avgörandet ligger hos Gud – så har det [alltid] varit och så skall det förbli.”
[Koranen: 30:2-4.]

Koranen manade människor att ta kunskap och respektera människans sinne och intellekt. Därför kunde muslimerna, baserat på Islams nyinförda läror och regler under väldigt kort tid etablera hela civilisationer som tog de tidigares plats och frodades i århundraden. Om Koranen vore taget från tidigare uppenbarade religioner hade de ovannämnda föreskrifterna och lärorna spelat en lika betydande roll i dessa religioner som den gjorde i Islam.    

Koranen är dessutom en bok vars uttryckssätt är överensstämmande och uttrycksfull. Hade den tagits från andra skrifter vore den snarare osammanhängande, motsägande och ologisk, pga. alla olika källor. Gud säger:

”Hade den kommit från någon annan än Gud, skulle de i sanning finna många motsägelser däri.”
[Koranen: 4:82.]

Och Koranen tilltalar alltid människans förnuft och logik och tar aldrig upp myter eller fabler. Den grundar sig på bevis och fakta och utkräver det samma från dess motståndare. Gud säger:
     
”Lägg fram era bevis om ni är sanningsenliga.”
[Koranen: 2:11]

Detta förhållandesätt är av helt annat slag än det av tidigare skrifter. Bevisligen strider Islam helt och fullt mot trosuppfattningar av hedniskt slag, dess levnadssätt och brutala traditioner och ersatte dem med sann tro och ett liv i godhet. Var finner vi då den hedniska tron på att islam skulle ha anammats från för- islamisk hedendom?

 

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010