logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Finns det någon Skapare?

Kategori: Allah
Publiserad: 27-08-2007

Denna fråga skall vi besvara genom att citera några verser från Guds Bok (Koranen – Islams huvudskrift), och låta er själva tänka efter beträffande frågan och se om sanningen tydliggörs för er. Gud säger (i betydelse ):

”Det är Vi som har skapat er! Kan ni [människor] inte förmå er att tro på sanningen? Har ni ägnat en tanke åt det som ni utgjuter [i kvinnan sköte]? Är det ni som skapar det? Eller är det Vi som är Skaparen? Vi har bestämt att döden skall vara er följeslagare; och ingenting hindrar Oss att [låta er dö och] placera människor som liknar er i ert ställe och att låta er uppstå i en för er okänd form. Ni är ju medvetna om att ni en gång har skapats; om ni tänker efter [måste ni inse att Vi kan skapa er på nytt]! Vad anser ni om det som ni sår [i åkern]? Är det ni som får det att gro eller är det Vi som är orsaken till detta? Om Vi ville kunde Vi låta allt multna, och ni skulle bekymrat fråga er [vad som hänt] och [jämra er:] ”Vilken förlust!” Ja, vi har berövat [frukten av allt arbete]! Vad tror ni om vattnet som ni dricker? Är det ni som har fått regnet att falla eller är det Vi som är orsaken till detta? Om Vi ville kunde Vi göra det salt och bittert; bör ni då inte vara tacksamma? Har ni ägnat en tanke åt elden som ni tänder upp? Är det ni som fått det träd att växa [vars ved ni bränner], eller är Vi dess upphov? Vi har skapat det som en påminnelse [till er] och till nytta och glädje för den vilsne och hungrige vandraren i ödemarken. Prisa alltså din Herres, den Allsmäktiges namn! Jag kallar de stegvis uppenbarade avsnitten av Koranen att vittna - detta är en försäkran av största vikt, om ni bara kunde inse det! – om att detta är en framställning som måste hållas högt i ära.”
[Koranen 56: 57-77.]

“Skapades ni ur intet, eller är de själva skaparna? Var de dem som skapade himlen och jorden? Nej de är inte säkra på något. Har de Herrens skatter I sina händer? Eller är de skapelsens herrar?”
[Koranen 52:35-37]

“I skapelsen av himlarna och jorden. I växlingen mellan natt och dag. I skeppen som plöjer haven [lastade] med det som är till gagn för människorna, i regnet som Gud sänder ned och därmed ger nytt liv åt den jord som dessförinnan varit död och låter djur av alla de slag befolka den och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan himmel och jord i bestämda banor – [i allt detta] ligger förvisso budskap till dem som använder sitt förstånd.”
[Koranen 2:164]

“Och det är Han som låtit regn falla från skyn; med det har vi skapat all växtlighet och därur frambringat ängarnas gräs. Ur detta låter Vi säd som bär ax uppstå och dadelpalmens blomkolvar bli till lättåtkomliga klasar av dadlar; och [Vi låter] vingårdar uppstå och olivlundar och granatäppelträd, [alla i grunden] lika varandra och ändå olika. Se på dessa frukter, hur de tar form och hur de mognar! I detta ligger sannerligen budskap till dem som har tro.”
[Koranen 6:99]


“Och det är Han som sänder ut vindarna som varslar om Hans nåd; det regndigra moln de driver fram låter Vi komma in över dött land och så faller regnet med vilket Vi frambringar [växter som bär] frukt av många slag. Så skall Vi låta de döda stiga fram [till nytt liv] – kanske skall ni ägna eftertanke åt [detta].”
[Koranen 7:57]

“Vem är Den som har skapat himlarna och jorden och som sänder ned regn till er från skyn med vars hjälp Vi låter praktfulla trädgårdar växa upp, medan ni inte har makt att få [ett enda av] deras träd att växa? Kan det finnas en gud vid sidan av Gud? Nej, - Men likväl jämställer de Honom med andra [och jämför den som skapar och vidmakthåller allt med sina gudabilder]! ”
[Koranen 27:60]

”Det är Gud som har rest himlarna utan varje synligt stöd och Han har låtit fast förankrade berg höja sig over jordens [yta] så att den inte svajar under er fot, och låtit djur av alla slag sprida sig över den. Och Vi låter regn falla från skyn så att alla sorters nyttiga [växter] kan gro och spira på jorden. ”
[Koranen 31:10]

”De två stora vattenmassorna [på jorden] är inte lika: enas [vatten] är sött, det släcker törsten och är angenämt att dricka, medan den andras är salt och bitter; men ni kan ur båda hämta ting som ni pryder er med. Och på båda ser ni skeppen som plöjer vågorna, så att ni [med dem] kan söka det som Han i Sin godhet [beviljar er]; kanske tackar ni [Honom]. ”
[Koranen 35:12]

”Och det är Han som låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt – den enas vatten är sött och släcker törsten och den andras är salt och bitter – och som har rest ett hinder mellan dem, en skiljelinje som de inte kan överskrida.”
[Koranen 25:53]

Dessa är en samling tydliga verser som svar på denna fråga.

  
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010