logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Vem är Allah?

Kategori: Allah
Publiserad: 28-08-2007

Ordet Islam betyder fullständig och frivillig underkastelse till Gud. I Islam syftar aldrig ordet Allah på Profeten Muhammad (Frid vare med honom), liksom många kristna kan tänkas tro. Namnet Allah är snarare Guds personliga Namn.

Vad tror muslimer om Allah?

1. Han är den Ende Guden, utan jämlike eller partner.

2. Inget kan liknas vid Allah. Han är skaparen. Han är inte själv skapad och Han är inte någon del av skapelsen.

3. Han är allsmäktig, och den mest Rättvise.

4. Ingenting mellan himlen och jorden förtjänar att dyrkas, utom Allah.

5. Han är den Första, den Sista, och den Evige; Han existerade när ingenting annat existerade, och kommer kvarstå när ingenting annat består.

6. Han är den Allvetande, den Nåderike, den Högste, den Överlägsne.

7. Han är den ende som kan ge liv .

8. Han sände Sina sändebud (frid vare med dem) för att vägleda mänskligheten.

9. Han sände Muhammad (frid vare med honom) som en slutgiltig profet och budbärare för hela mänskligheten.

10. Allahs bok är den Heliga Koranen - den enda autentiskt uppenbarade boken i världen som bevarats utan någon förändring ända fram tills idag.

11. Allah känner till det som finns i våra hjärtan.

Detta är några grundläggande riktlinjer som muslimer följer i sin tro på Allah.

1. Alla former av mänskliga attribut får ej tillskrivas Allah. Hans attribut går inte att jämföra med människans, trots liknande beskrivningar eller benämningar. 

2. Låt din tro vara orubblig i allt som Allah och sedan Hans profet Muhammad (frid vare med honom) har beskrivit om Allah, varken mer, eller mindre.

3. Utrota alla förhoppningar eller begär om att besitta kunskap om eller känna till Allahs fullkomliga karaktär beträffande Hans Namn och attribut.

4. Ha fullkomlig tro på samtliga Allahs attribut; man kan inte tro på en del av de och förneka andra.

5. Man kan inte acceptera Allahs Namn utan att tillkännage deras medföljande attribut, dvs. Man kan inte säga att Han är Al-Hayy - 'Den Levande' för att sedan säga att Han är utan liv.

7. Vissa ord är dunkla eller svaga i betydelse, och kan således lätt misstolkas. Enbart de innebörder som är i enlighet med det Allah och sedan Hans Profet har specificerat (frid vare med honom) är godtagbara.

 

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010