logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Tolv bevis på att Muhammed var en sann profet

Kategori: Muhammad
Publiserad: 27-08-2007

Muhammed – son till `Abdullah är Guds sista sända Profet och sändebud som givits Jordens invånare.
Mina medmänniskor världen över! Vet att sändebudet Muhammed (må Guds frid vara över honom) är Guds sanna och riktiga sändebud! Bevisen som pekar på Hans sanningsenlighet är otaliga och ingen utom en förgjord kan förneka dessa tecken.

Bland tecknen är följande:

1. Muhammed (må Guds frid och välsignelse vara med honom) växte upp som analfabet, som varken kunde läsa eller skriva och förblev så till hans död. Bland sitt folk var han omtalad för att vara sanningsenlig och pålitlig.

Innan han mottog uppenbarelser hade han inga förkunskaper inom religion eller tidigare nedsända budskap. I detta tillstånd befann han sig sina första fyrtio år av sitt liv. Därefter nedsändes uppenbarelser till Muhammed och med denna Koran som vi nu håller i våra händer. I denna Koran står det skrivet de flesta av händelserna funna i de tidigare skrifterna och med sådan detaljrikedom att det kan tyckas verka som om han bevittnade dem. Dessa rapporteringar har uppgivits exakt som de står i Toran som nedsändes till Moses och i Bibeln som nedsändes till Jesus. Varken judar eller kristna kunde avfärda honom beträffande något han sade.

2. Muhammed (må Guds frid och välsignelse vara med honom) hade också som mirakel förebådat allt som någonsin skulle hända honom och hans samfund efter honom, frågor rörande seger, avsättningen av de tyranniska chosroernas  kungadömen samt Caesar i Rom och Islams spridning över jorden. Dessa händelser har ägt rum precis på det sättet som Muhammed förutsade, som om han läste framtiden ur en öppen bok.

3. Muhammed (må Guds frid och välsignelse vara över honom) välsignades i tillägg även med en på det arabiska språket nedsänd uppenbarelse – Koranen, vilken är kronan av vältalighet och klarspråk. Koranen utmanade de vältaliga och poetiska araberna på hans tid som till en början avfärdade honom, att producera ett enda kapitel eller vers likt Koranen. Men de retoriska araberna var inkapabla att överglänsa denna Koran.
Säkerligen står utmaningen framme än idag, och ingen har vågat påstå att man kunnat framlägga ord likartat eller ens i närheten av ordningen, charmen, skönheten och prakten i denna Ädla Koran.

4. Biografin av denna nobla Profet var ett utmärkt exempel på ärlighet, barmhärtighet, medlidande, sanningsenlighet, mod och givmildhet. Han var fjärran från alla former av onda karaktärsdrag och anspråkslös när det gällde världsliga ting samtidigt som han uppriktigt strävade för lönen i det nästkommande livet. Utöver det var han alltid medveten om och fruktade Gud i alla sina handlingar och transaktioner.

5. Gud lät inetsa en enorm kärlek i dem som trodde på Muhammed och träffade honom (må Guds frid och välsignelse vara över honom). Denna kärlek nådde en sådan nivå att hans följeslagare, vem som helst av dem, var villig att offra sin mor eller far för honom.
Dem som tror på Muhammed hedrar och älskar honom än idag. Den som tror på honom skulle kunna offra sin egen familj och rikedom för att få se honom, om så bara en gång.

6. Om man tar en titt i historien kan man se att det inte finns någon så välbevarad biografi av en person, liksom biografin av Profeten Muhammed som är den mest inflytelserika människan i mänsklighetens historia.
Inte heller har mänskligheten känt till någon person vars namn nämns dagar i ända  av dem som är honom trogen. Varje gång Muhammeds namn nämns, ber de troende Gud om att skänka frid och välsignelse över honom, med rena hjärtan och sann kärlek till honom.

7. Det finns inte en människa som levt på denna jord vars följare är så entusiastiska i att följa honom som Muhammed.
Dem som tror på Muhammed gör precis allt på samma sätt som han gjorde – de sover som han, renar sig själva (tvagning) liksom han renade sig, äter som han åt, drack som han drack, (och framför allt förrättar bön såsom han gjorde). De trogna till Muhammed följer honom i alla livets aspekter och de håller fast i allt han spred och vägen han vandrade under sin livstid.
I varje generation, från hans tid tills idag, har hans följare till fullo hållit fast vid hans lära. Somliga har till och med gått så långt att de följer honom i personliga saker som Gud inte har ålagt för dem. Ett exempel på detta är hur vissa brukade äta speciella maträtter som Muhammed brukade äta, eller iklä sig kläder som just han brukade bära.
Den som är Muhammad trogen brukar även, under dagens lopp, upprepa all lovprisande av Gud, alla böner och åkallelser vilka han (frid vare med honom) brukade säga dag och natt. T ex vad han sade när han hälsade på människor, eller innan han gick in och ut från hemmet, gick in och ut från moskén, och toaletten, och vad han sade innan han lade sig för att sova, eller betraktade nymånen, eller betraktade nyutväxta frukter på träd, innan han åt, drack, klädde sig, red, reste och återvände från resa, etc. För att inte tala om alla fysiska handlingar, som bönen, fastan, allmosan och vallfärden, i minsta detalj! Från var man skall sätta händerna i bönen, till hur man skall cirkulera Ka’bah under vallfärden, steg för steg, bit för bit!

Allt detta tillåter följarna till Muhammed att till fullo leva sina liv i alla dess aspekter i enlighet med det ädla sändebudets exempel, som om han levde bland dem!

8. Det har aldrig funnits och inte heller kommer det att finnas någon människa på denna jord som erhållit en sådan kärlek och respekt, heder och lydnad i alla angelägenheter stora som små, liksom den ädla Profeten Muhammed.

9. Från hans tid och framåt, i varje landområde på jorden och i varje tidsperiod har denna profet åtföljts av individer av alla raser, färger och etniska tillhörigheter. Många bland dem som följde honom var tidigare kristna, judar, avgudadyrkare, hedningar och ateister. Bland dem som valde att följa honom var sådana som var kända för deras kloka beslut, visdom, reflektion och intuition. De valde att följa denna ädla profet efter att de vittnat tecknen för hans sanningsfärdighet och de profetiska bevisen han kom med av mirakulösa slag. De följde inte honom till följd av tvång eller för att de bara följde sina förfäders religion.

I själva verket var det många som började följa denna Profet under en tid då Islam var svagt och då de fåtal individer som tillsammans bildade hans följeslagare ofredades på egen mark och av sitt eget folk. De flesta av hans följare var dessutom inte ute efter att, i och med konverteringen få ut någon världslig förtjänst. Utan snarare utsattes många av hans följare för tortyr och lidande bara för att de följde honom. Trots detta lidande och pinande, föll det dem inte ens på tanken att överge hans religion.     

Dessa företeelser konstaterar att denna individ i sanning var Guds sändebud, och att han inte var någon människa som grundlöst gav anspråk till profetskap eller talade om Gud utan kunskap.

10.  Muhammed beskrev Gud med alldeles perfekta attribut och samtidigt på ett sätt som förklarar Honom fri från alla former av brister. Varken filosofer eller visa män har kunnat beskriva Gud sådan. Det är förvisso omöjligt för en människa att uttänka något existerande väsen bärande på dessa fullkomliga egenskaper och som ligger till grund för och upprätthåller denna ofantliga skapelse och allt däri stort som smått. Det ligger heller inte i människans kapacitet att forma fullkomliga lagar baserade på rättvisa, jämlikhet, nåd och saklighet för alla människans aktiviteter på jorden, såsom lagarna Muhammed kom med, till gagn för alla människans aktiviteter, som t ex. transaktioner, äktenskap, skilsmässa, uthyrning, vittnesmål, vårdnad samt all annan befogenhet som krävs för att upprätthålla liv och civilisation på denna jord.  

11. Ingen människa i denna värld har någonsin burit på en sådan visdom, moral, uppförelse och god karaktär som denna Profet. 
På ett allomfattande sätt har Muhammed spridit läran kring etik och moral gentemot ens förälder, släkt, fiende och mänskligheten i stort, samt även djur, växter och livlösa föremål. Det är inte möjligt för en vanlig människa att på egen hand lära sig all denna information eller komma med liknande läror.   

12. Det rättsliga och fundamentala upplägget i Islam kan liknas vid skapelsen av himlen och jorden. Dvs. Den som skapade himlen och jorden är en och samma identitet som nedsände denna storartade lag och rättframma religion.
Den nivå som den gudomliga lagen som nedsändes till Muhammed håller är den samma som nivån i Guds ofantliga skapelse. Därför att såsom människan är oförmögen att skapa universum, är de likaså oförmögna att frambringa en lag liknande Guds lag.

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010