logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Islams fem pelare

Kategori: Trosprinciper
Publiserad: 23-07-2007

Guds sändebud (frid vare med honom) sade att Islam är grundat på fem [pelare]:

1. Shahâdah (vittnesbörden): Lâ ilâha illa-Allâh, Muhammad-ur-Rasûlullâh (Ingen bär rätten att dyrkas utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud.)

2. Iqâmah-as-Salât. Att plikttroget och fullkomligt förrätta de obligatoriska bönerna. 

3. Att betala Zakât (obligatorisk allmosa). Om en muslim förfogar över 85 gram guld eller dess motsvarighet i form av pengar, måste 2,5 % av dess värde utbetalas efter att ha innehaft det under loppet av ett år. Zakât är också föreskrivet för andra sorters egendomar som t ex boskap, kameler och affärsvinster mm.

4. Hadj (vallfärden till Guds Hus i Makkah) för den som har möjlighet till det.

5. Att slå vakt om Saum (fastan under månaden Ramadân). Med avsikt att från för- gryning till skymning avstå från mat, dryck och allt annat som ogiltigförklarar fastan.
 (Överenskommen.)

Källa: The pillars of Islam and Iman - Muhammad bin Djamil Zino.

  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010