logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Koranen och vetenskapen

Kategori: Koranen
Publiserad: 28-08-2007

Profeten Muhammed den illitterata herden från Mecka i Arabien, var i sin tid långt avlägsen från vetenskapens fält som då var Syrien, Alexandria, Aten och Rom. För övrigt var dem vetenskapliga fakta som nämns i Koranen något som verkade främmande på deras tid (700- talet e. Kr).

Dr. Bucaille en fransk forskare studerade och undersökte den arabiska texten i Koranen, varefter han till sin förvåning med egna ord sade: ”Jag har inte kunnat hitta ett enda fel i Koranen och jag stannade upp och tänkte för mig själv hur han (Muhammed) kunde ha skrivit fakta på 700 talet som idag påvisats överensstämma med modern vetenskap och forskning.”
Dr. Bucaille fortsatte: ”Jag kände mig tvungen att tillstå bevisen som låg framför mig: Koranen innehöll inte en enda uppgift som stod i kontrast till nutida vetenskap. Jag upprepade samma test med det Gamla och Nya testamentet och Gospeln, och jag vidhöll ständigt samma objektiva inställning. I den förra passerade jag inte ens första boken – Genesis utan att upptäcka yttranden som totalt går emot otvetydiga faktum inom modern vetenskap.” 

Dr. Bucaille har genom åren studerat många vetenskapliga fakta funna i Koranen, som exempelvis skapelsen av Universum, astronomi, fakta kring olika djur och växter, den mänskliga reproduktionen samt andra relaterade frågor. Nedan följer två av dessa frågor:

Skapelsen av Himlen och Jorden:  

Kunskapen om Universums uppkomst är väldigt begränsad och forskare har genom tiderna framlagt hypoteser och evolutionsteorier som kretsar kring ett enda tema: Det urtida eldklotet och den urtida eran av materia och antimateria. Enligt teorierna består Universum till största delen av starkt sammanhållna partiklar. Den urtida materian och antimaterian tog – enligt Encyklopedin Britannica – så småningom ut varandra. De överlevande partiklarna formade senare vårat nu rådande Universum.   
Det grundläggande förloppet av Universums utveckling nämns i enkla ordalag i Koranen. Gud anbefaller budbäraren Muhammed att fråga de troende:

”Säg (till dem): Förnekar du Den som skapade Himlen och Jorden på två dagar och sätter rivaler vid Hans sida, när det är Han som är världarnas Herre? Det är han som i jorden placerade stadiga berg ovan dess jordyta och välsignade den. Och under fyra dagar gav försörjning av rättvisa mått åt dem som än sökte det. Sedan reste Han Sig över himlen, då den var rök (ändock gasartad). Han tilltalade den och jorden, ‘underkasta er vare sig ni vill det eller ej.’ De båda svarade, ‘Vi underkastar oss frivilligt i lydnad.’ Sedan tog Han beslutet att de under två dagar skulle omvandlas till sju himlar och tilldelade var och en av dessa deras funktioner. Och Vi utsmyckade den lägsta himlen med ljuskäglor och gjorde de trygga. På så vis förordnar den Allsmäktige, den Allvetande.“ 
[Koranen: 41:9-12]

    Gud säger även:

“Är de icke- troende inte medvetna om att himlarna och jorden en gång utgjorde en och samma massa som Vi sedan separerade? Och att Vi skapade allt levande ur vatten? Skall de trots allt detta inte tro?”
[Koranen: 21:30]

Detta ovannämnda koncept beträffande delningen av en enhet i två eller flera delar (även kallad The Big Bang) och den kosmiska ”röken”, korresponderar med konstaterade vetenskapliga data.

I Britannica encyklopedin står det skrivet om den engelska fysikern och astronomen, Sir James Jeans sägande: ”Vad vi har funnit är att då Newton först fann ut idén om en kaotisk gasmassa bestående av nästan likformig densitet och med kolossalt omfång, skulle den vara dynamiskt instabil, vilket tenderar i att kärnor däri kunde formeras, kring vilken hela massan slutligen skulle kondenseras.”
Med denna teori i grunden påstod han att alla kosmiska objekt hade sitt ursprung från en upplösningsprocess. Naturligtvis bidrog rymdprogrammet till upptäckten av homogeniteten av substansen som formade Månen, Jorden och andra planeter. 

Dr. Bucaille avrundade med att säga:
”Sådana uppgifter i Koranen beträffande skapelsen, som uppkom för nästan 1400 år sedan, kunde uppenbarligen inte på måfå ha utgett sig till mänsklig förståelse.” 

Mänsklig reproduktion:

Komplexiteten kring människans reproduktion avkodades och uppfattades först efter att man uppfunnit sofistikerade vetenskapliga och medicinska instrument, då hundratals år efter Muhammeds död. Detta till trots finner vi Koranen nämna stegen genom vilka det mänskliga embryot utvecklas.
Gud säger:

”Sannerligen skapade Vi människan av finaste lera. Därefter placerade Vi henne som en droppe säd i säkert förvar. Därefter formade Vi sädet till en [i livmodershalsen] hängande klump. Sedan formade Vi klumpen till ett [till synes] tuggat [kött], och formade köttet till ben, för att därefter klä benen med [intakt] kött. Därefter lät Vi den utvecklas till en annan form av skapelse. Prisad vare Gud, den Bäste av Skapare.”
[Koranen: 23:12-14]
 
Som vetenskapligt bevisat, ser människans reproduktionssteg ut som följande:

I. Befruktningen av ett ägg i äggledaren. Mannens sperma utgör befruktningsagenten. 
II. Inplanteringen av det befruktade ägget inträffar på en exakt punkt i kvinnans reproduktionssystem. Den sjunker in i livmodern och förblir sittande.
III. Så snart embryot blir synligt inför blotta ögat, ser det ut som en liten köttklump.
IV. Där växer den i progressiva steg som numera är välbekanta. Dessa är formeringen av ben, muskler, nervsystem, blodcirkulationen samt de inre organen etc.

        Slutligen förvissar sig Dr. Bucaille om: ”Att mer en tusen år bakåt i tiden, vid en period då egendomliga doktriner fortfarande förekom, kände människan till Koranen. De uttalanden som den innehåller ger med enkla termer uttryck till faktum av enorma betydelser som för människan har tagit århundraden att upptäcka.”

 

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010