logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Domedagen för den troende (del 3 av 8)

Kategori: Trosprinciper
Publiserad: 28-08-2007

”Denna dag skall mannen fly från sin bror, från sin syster och sin far, sin hustru och sina barn. Ty den dagen har människan bördor över sig som är tillräckliga för att få henne att ignorera andra.”
[Koranen: 80:34-37.]

Återuppståndelsens Timme kommer att vara en förskräcklig sådan. Trots denna psykiska påfrestning kommer den troende vara extatisk. Profeten Muhammed (må Guds välsignelse vara över honom) återberättade från sin Herre:

”Gud säger: Vid min ära och mitt majestät. Jag kommer inte att ge Min slav två tryggheter och [samtidigt] två fasor. Om hon i sitt världsliga liv kände sig trygg från mig1, kommer Jag den Dagen då Jag samlar mina slavar, ingjuta rädsla i henne. Om hon fruktar mig i detta världsliga liv, kommer Jag den Dagen då Jag samlar mina slavar, ingjuta känslan av trygghet i henne.”2

Och i en vers ur Koranen:

”När det gäller Guds allians, finns för dem sannerligen ingen rädsla, inte heller sorg. För dem som fruktade Gud [i detta liv], finns glada budskap [både] i det världsliga livet och i det kommande. Ingen ändring sker i Guds ord. I detta finns förvisso storartade framgångar.”
[Koranen: 10:62-64]

När alla människor som någonsin levt på denna jord samlas på en och samma plats, nakna och oomskurna, under solens flammande hetta, kommer en skara av troende män och kvinnor vara skuggade under Guds Väldiga Tron. Profeten Muhammed har förutsagt vilka dessa lyckosamma själar kommer att vara – den Dagen då ingen annan skugga kommer att vara oss till gagn.3

• En rättvis ledare som inte missbrukade sin auktoritet, utan etablerade den gudomligt uppenbarade rättvisan bland sitt folk.
• En ung man som växte upp i dyrkan till sin Herre och lade band på sina begär för att på så vis bevara sin kyskhet.
• De vars hjärtan var fästa vid moskéerna (bön platserna). Och som längtade tillbaka varje gång de lämnade dem.
• Dem som älskade varandra uteslutande för Guds sak.
• Den som blev frestad av förföriska, vackra kvinnor men vars fruktan för Gud hindrade honom från att begå synd.
• Den som spenderade uppriktigt för Guds sak och hemlighöll det.
• Den som i avskildhet grät i bävan för Gud.

Ett antal övriga dyrkanshandlingar kommer likaså att ge människor trygghet på denna dag, vilka är:

• Strävan i denna värld efter att bevara andra medmänniskor från olycka och plåga, att hjälpa nödställda, och överse andras misstag. Dessa kommer att bevara människor från olycka och plåga på Domedagen.4
• Den som är överseende med en gäldenärs skuld.
• En rättskaffens person som är rättvis mot sin familj och angelägenheter anförtrodda dem.
• Personen som kan kontrollera sin ilska.5
• Utroparen till bön.6
• Den som åldras som muslim.7
• Personen som tvagar sig noggrant och regelbundet.8
• Dem som i sällskap med Jesus, Marias son – kommer strida mot Anti- Kristus och hans armé.
• Martyrskap.9

Gud kommer då vara honom nära, och skydda, täcka över honom och ställa honom tillsvars för sina synder. Och efter att han tillkännagivit sina synder kommer han tro att han är dömd till bestraffning, men Gud kommer istället att säga:

”Jag dolde dem för dig på Jorden, och idag förlåter jag dem.”

Han tillrättavisas för sina brister10,  men kommer sedan få sin bok av goda handlingar överräckt i sin högra hand.11

”Vad beträffar den som får sin räkenskap mottagen i sin högra hand, skall hans handlingar dömas milt och han kommer att återvända glad och lycklig till sitt folk.”
[Koranen: 84:7-8.]

Han kommer sedan i all lycka utropa sin glädje:

”För den som får sin räkenskap mottagen i sin högra hand, kommer han att säga, ’[Se] här, läs min bok! Jag var sannerligen övertygad om att jag skulle ställas till svars.’ Därför skall han få leva ett bekvämt liv i ett upphöjt Paradis vars frukter hänger nära till hands. [Han kommer att tilltalas,] ’Ät och drick med belåtenhet för dina handlingar i föregångna dagar.’ ”
[Koranen: 69:19-24.]

Sedan kommer beräkningen av goda handlingar [ordagrant] vägas, för att på så vis se om de överväger personens onda, följaktligen kommer belöningen eller straffet utdelas därmed.

“Och Vi skall placera ut rättvisans vågskålar på Återuppståndelsens Dag, och ingen själ kommer att behandlas orättvist. Och om det finns [någon handling] så mycket som vikten av ett senapskorn, skall Vi lägga fram det. Det är förvisso Vi som bäst håller räkning på allt.”
[Koranen: 21:47.]

“Den som än åstadkom så mycket som en atomvikt av gott, skall få se frukten av sitt arbete.”
[Koranen: 99:7.]

Profeten Muhammed sade:

“Den tyngsta handlingen som kommer att sättas på en persons vågskål på Domedagen [utöver vittnesbörden] är gott uppförande, och Gud föraktar oanständiga och omoraliska människor.”12

De troende kommer stilla sin törst från en alldeles speciell bassäng tillägnad Profeten Muhammed. Den som dricker från den kommer aldrig någonsin få uppleva törst igen. Dess skönhet och storhet, sötma och smak har med stora drag beskrivits av Profeten Muhammed.

Efter att de icke- troende har inträtt helvetet, kommer muslimerna – rättfärdiga såväl som syndare och hycklare – att lämnas på ett stort fält. Sedan kommer en lång bro genomkorsa helvetet för att sedan uppslukas i mörker och separera dem från Paradiset. 

Den rättfärdige kommer då med styrka och fart korsa Helvetets flammande eldar med ljuset som Gud placerar framför dem som vägledning, till deras eviga hem i Paradiset.13

”[Återbetalningen skall ske] den Dag då du får se de troende männen och kvinnorna [skynda fram] och ljuset [av deras tro och deras goda handlingar] skall lysa framför dem och till höger om dem [och hör] det glada budskapet [som riktas dem:]’I lustgårdar, vattnade av bäckar, beredda att ta emot er och där skall ni förbli till evig tid! Detta är den stora, den lysande segern.’ ”
[Koranen: 57:12.]

När den troende till sist har passerat bron, blir de renade just innan de inträder Paradiset. Sedan upphävs alla skulder troende emellan, så att ingen människa skall hysa agg mot någon annan.14

________________________________________

1. På så vis att hon inte fruktar Guds straff och således ihärdar i synd.
2. Silsilah As-Sahihah.
3. Sahih al-Bukhârî.
4. Sahîh al-Bukhârî.
5. Musnad.
6. Sahîh Muslim.
7. Jâmi’î as-Saghîr.
8. Sahîh al-Bukhârî.
9.Observera: En person kan dö på många sätt för att uppnå martyrskap, bl a. genom att dö då han/hon var på resa för att söka kunskap eller om man dör i brand, drunknar eller dylikt. Ö.a.
10. Mishkât.
11. Sahîh al-Bukhârî. Vilket är tecknet som ger tjänaren tillträde till det eviga Paradiset, i motsats till dem som kommer få boken av handlingar överlämnade till sin vänstra hand eller bakom sin rygg.
12. At-Tirmidhî.
13. Sahîh Muslim.
14. Sahîh Al-Bukhârî.

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010