logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Domedagen för den icke- troende (del 6 av 8)

Kategori: Trosprinciper
Publiserad: 28-08-2007

På återuppståndelsens dag står mänskligheten inför en stor förskräckelse.

”… Han försenar de bara fram tills den Dagen då ögon spärras upp i fasa.”
[Koranen: 14:42.]

Den icke- troende återuppstår på det viset Gud beskriver i Koranen:

”Dagen då de i all hast uppstår från sina gravar, som om de har bråttom att inställa sig inför sina gudabilder [i andakt], stirrande på marken i skam. Detta är Dagen som de lovats.”
[Koranen: 70:43.]

Hjärtat kommer att skärras i förvirring över vilket ont slut som väntar den:

”Och [andra] ansikten den Dagen skall framstå smutsiga – ja, Svärta skall täcka dem. De är de icke- troende – de ondskefulla.”
[Koranen: 80:40-42.]

“Tro aldrig om Gud att Han är omedveten om vad syndarna har för sig. Han bara försenar dem (dvs. deras räkenskap) till den Dagen då ögon spärras upp i fasa, där de skyndar fram med utsträckta halsar, utan att kunna frånta blicken från [de fruktansvärda synerna] – med tomhet i hjärtat.”
[Koranen: 14:42]

De icke- troende kommer att samlas på den Dagen liksom nyfödda – nakna oomskurna på ett digert fält, framdrivna på sina ansikten, blinda, döva och stumma:

”Vi skall samla dem på Återuppståndelsens Dag [neddragna] på sina ansikten – blinda, döva och stumma. Deras utgång kommer att bli Helvetet och varje gång [dess hetta] avtar, låter vi dess Eld flamma kring dem i förnyad styrka.”
[Koranen: 17:97]

”Och för den som vänder min ihågkommelse ryggen, kommer han få genomgå ett deprimerat liv och på Dagen av Återuppståndelse kommer han föras åter blind.”
[Koranen: 20:124.]

De får ”möta” sin Herre trefaldigt. Första gången försöker de misslyckat försvara sig med otillräckliga argument mot Gud, den Allsmäktige, med ord som: ”Ingen Profet sändes till oss!” Fastän Gud har uppenbarat i sin sista Bok:

”… Vi straffar aldrig någon utan att först ha skickat ett sändebud.”
[Koranen: 17:15.]

“Så att ni inte skall argumentera, ´Ingen budbärare kom till oss med glada budskap (dvs. paradiset) och inte heller någon varnare…´”
[Koranen: 5:19.]

Den andra gången kommer de att lägga fram sina ursäkter, väl medvetna om sina överträdelser. Till och med djävlarna kommer att lägga fram sina ursäkter för deras brottsligheter med att vilseleda människor på Jorden:

”Hennes [människans] egna demon1 kommer att säga, ’Vår Herre! Det var inte jag som påtryckte henne till överträdelse. Utan snarare föll hon självmant i felsteg – långt villfaren.’”
[Koranen: 50:27]

Men Gud, den Högste och Rättvise låter sig inte luras, och svarar:

”Tvista inte inför mig! Jag varnade er i tid. Min dom står fast och Jag behandlar ingen [av mina] tjänare minsta orätt!”
[Koranen: 50:28-29.]

Den tredje gången kommer själen att möta sin Skapare då hon får motta sin Bok av gärningar,2 en räkenskap som inte utesluter någonting.

”Och boken [av räkenskap] kommer att ställas framför er, vidöppen. Och du kommer att få se gärningsmännen stå i fruktan för vad som står skrivet däri, och de kommer att säga, ’Ve oss! Vad är detta för en bok som varken lämnar stort eller smått utan att det står skrivet i den! Och de skall finna [framför sig] vad deras händer framförde.’ Er Herre behandlar ingen med orättvisa.”
[Koranen: 18:49.]

När syndarna sedan får sina böcker blir de [förödmjukade och] tillrättavisade inför hela mänskligheten.

”Och de kommer att presenteras inför er Herre, rad efter rad, [och Han kommer att säga], ’Ni har sannerligen kommit till Oss, liksom Vi skapade er från första början. Ändock [vågade] du påstå att Vi aldrig skulle ha en mötesstund.’”
[Koranen: 18:48.]

Profeten Muhammed sade:

“Dessa är dem som inte trodde på Gud.”3

Och det är dessa Gud kommer att ifrågasätta om välsignelserna som de tog för givet. Var och en kommer att tillfrågas:

”Kunde du ana att vi en dag skulle mötas?”

Och samtliga kommer att svara: ”Nej!”

Varvid Gud säger:

”Jag kommer att glömma dig liksom du brukade glömma mig!”4

När denna icke- troende då försöker slingra sig ur situationen, förseglar Gud hans mun och hans kroppsdelar kommer att vittna emot honom.

”Den dagen kommer Vi försegla deras munnar och deras händer kommer att tilltala Oss, och deras fötter kommer att vittna om vad de brukade anskaffa.”
[Koranen :36:65.]

Utöver sina egna utförda synder, kommer den icke- troende även bära synderna av dem som han vilseledde.

”Och när det sägs till dem: ’Vad har din Herre nedsänt [för budskap]?’ Kommer de att säga: ’Att de kan få bära sina egna bördor (dvs. synder) i fullaste mått på Dagen av återuppståndelse samt även en del av bördorna som tillfogats dem som de utan kunskap har vilselett.’ Bortom all tvivel är deras burna bördor onda.”
[Koranen: 16: 24-25.]

Den mentala smärtan av förlust, ensamhet och övergivenhet blir en påspädning över den fysiska tortyren.

”Och Gud kommer varken tala till dem eller snegla mot dem på Dagen då de återuppstår, inte heller kommer Han att rena dem; och de kommer att få uthärda ett smärtsamt straff.”
[Koranen: 3:77]

Muhammed kommer att medla [till Gud] för de troende, men vad gäller de icke- troende, kommer de inte att hitta någon som medlare – för de som dyrkade avgudar vid sidan av den Ende Sanne Guden.5

”… Och syndarna kommer inte ha någon beskyddare eller hjälpare.”
[Koranen: 42:8.]

Beträffande deras helgon och andliga rådgivare, kommer de att göra sig fria från honom, och den icke- troende kommer att önska att han kunde återkomma till Jorden för att göra det samma med dem som nu förnekar honom.

“De som hade efterföljare skall då göra sig fria från efterföljarna och dessa kommer att se straffet framför sig och banden mellan dem har slitits. Och efterföljarna skall säga: ‘Om vi ändå kunde finna en väg tillbaka! Då skulle vi göra oss fria från dem, liksom de nu har gjort sig fria från oss.’ På detta vis kommer Gud visa dem deras ångerfulla handlingar och de kommer aldrig kunna fly undan Elden.”
[Koranen: 2:166- 167.]

Sorgen som denna syndiga själ genomgår blir i slutändan så djup att han i all förtvivlan vädjar till Gud:

”Åh Gud, förbarma Dig över mig – ta mig till Elden.”6

Sedan blir han frågad:

”Önskar du att du hade hela Jorden full med guld som lösen för din frihet?”

Och han kommer att svara: ”Ack Ja!”

”Du blev tillfrågad [i det världsliga livet] om något enklare än så – dyrka Gud ensam.”7

”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud ensam med ren och uppriktig tro och förrätta bönen, ge allmosa och detta är den rätta religionen.”

”De icke- troendes handlingar är liksom en hägring på låglandet, vilket för en törstig kan liknas vid vatten [från vilken han kan dricka], men vid närmare granskning inte hittar någonting, men han hittar Gud framför honom, som betalar honom i fullaste mått, och Gud är hastig med detta.”
[Koranen: 24:39.]

”Och Vi kommer att vända Oss mot handlingarna de gjort och låta de framstå som skingrat sand.”
[Koranen: 25:23.]

Denna icke- troende själ mottar sedan sin bok antingen sin vänstra hand eller bakom sin rygg. Denna bok är hans skrivna bok av handlingar som nedtecknats av två änglar utigenom hela hans världsliga liv.

”Men vad gäller den som mottar sin räkenskap i sin vänstra hand, så kommer han att säga: ’O, jag önskar att jag aldrig fick motta min bok, och inte fick vetskap om min räkenskap.’”
[Koranen: 69: 25-26.]

”Beträffande den som får sin bok bakom sin rygg, får man se honom skrika efter att få bli förgjord.”
[Koranen: 84: 10-11.]

Och slutfasen är då han tvingas inträda Helvetet.

”Och de otrogna kommer gruppvis att drivas fram till Helvetet, fram tills när de når dess portar, öppnas de och deras väktare säger, ’Kom det inte budbärare från [ert folk], som reciterade er Herres verser och varnade er för denna Dag?’ (Och deras svar kommer vara:) ’Ja visst! Men Guds dom har med all säkerhet fallit över de otrogna.’”
[Koranen: 39:71.]

De som först inträder Helvetet är avgudadyrkarna, följt av judarna och de kristna som båda är skyldiga till fördärv i religionen som deras profeter skickades med.8 Somliga kommer att fösas fram till Helvetet, andra kommer att [på bron över helvetet]9 falla ned eller ryckas ned med krokar.10 Just i denna stund kommer den icke- troende att önska att få omvandlas till stoft, snarare än att få smaka den bittra frukten av sina handlingar.

”Vi har sannerligen varnat er för ett närbeläget straff. Den Dagen då människan får se vad hon har sänt framför sig och den icke- troende skall säga, ‘Ack, om jag nu hade varit mull och jord.’”
[Koranen: 78:40.]
________________________________________
1. Notera: Egna/inre djävul i detta sammanhang är inte metaforisk, utan bokstavlig, på så vis att varje människa har med sig en djävul som Profeten Muhammed själv uttryckligen har nämnt vid namnet ”Khinzab”.  
2. Ibn Mâjah, Musnad och at-Tirmidhî.
3. Sahîh Muslim.
4. Sahîh Muslim.
5. Sahîh al-Bukhârî.
6. Tabarânî.
7. Sahîh al-Bukhârî.
8. Sahîh al-Bukhârî.
9. En bro som baserad på din tro och dina handlingar formas utifrån dem.  (Ö.A.)
10. At-Tirmidhî. 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010