logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

”Den muslimske terroristen”: Myten

Kategori: Missförstånd
Publiserad: 31-07-2010

 

”Den muslimske terroristen”: Myten

 

En av de olyckliga företeelserna i den tid vi lever i är den överväldigande närvaron av våld i våra samhällen. Oavsett om det är en bomb som sprängs på en marknad, eller en kapning av ett flygplan där oskyldiga människor hålls gisslan för att uppnå politiska mål, lever vi i en tidsålder där förlusten av oskyldiga liv har blivit vanligt förekommande. På så vis förefaller "terrorismen" att den betraktas som ett av de största hoten mot fred och säkerhet i våra samhällen.

 

Ordet terrorism började användas i allt större utsträckning för bara några decennier sedan. Ett av de olyckliga resultaten av denna nyinförda term är att den i sig självt inskränker definitionen av ”terrorism” till att innebära våldsdåd begångna av små grupper eller individer. Terrorism, spänner i själva verket över hela världen och manifesterar sig själv i flera olika former. Förövarna passar inte någon viss stereotyp. Sådana som inte värdesätter människoliv, och som har makt att sätta dessa liv på spel, visar sig i olika nivåer i våra samhällen. En person som spränger sig själv i en civil buss har begått en terrorhandling. Likaså räknas "massbombning" av hela städer, och användning av sanktioner som vapen för att låta tiotusentals barn svälta till döds – detta är också ett terrordåd.

 

Den snäva definitionen av terrorism som enbart utpekar individer och grupper samt masshysterin i media har förknippat muslimer med handlingar av förstörelse och terror. Som en följd har dem blivit offer för hatvåld. Ofta har religionen islam också felaktigt hållits ansvarig för handlingar utförda av en handfull missriktade muslimer, och i vissa fall även för handlingar genomförda av icke-muslimer! Kan det vara möjligt att islam vars ljus släckte medeltiden i Europa, nu frammanar tillkomsten av en tid av terror? Kan en tro som har över 1,2 miljarder anhängare världen över faktiskt förespråka dödande och lemlästande av oskyldiga människor? Kan Islam vars namn i sig självt betyder ”fred” och ”underkastelse till Gud” mana dess följare till att arbeta för våldsdåd?

 

Det mänskliga livets okränkbarhet

     En muslim ska betrakta varje livsform som okränkbart, ändock har människoliv dessutom givits en särskild plats. Den första och viktigaste grundläggande rättigheten hos en människa är rätten att få leva. Koranen säger beträffande dödande av en oskyldig person:

 

… det skulle vara som om han dödade hela mänskligheten och om något enda liv räddas, så är det som om hela mänskligheten skulle räddas.

[Koranen 5:32]

 

Detta är värdet av en ända individ. Koranen likställer tagandet av en ända individs liv med att ta död på hela mänskligheten. På så vis förbjuder alltså Koranen mord och det med klartext.

 

Krigsförfarandet i Islam

 

Även i tillstånd av krig förordar Islam att behandla fienden med värdighet i slagfältet. Islam har satt en tydlig gräns mellan de stridande och de icke- stridande i fiendelandet. Vad de icke- stridande anbelangar, såsom kvinnor, barn, äldre och sjuka har profeten instruerat muslimerna som följande:

 

Döda inte en äldre, ett barn eller en kvinna.

(Abu Dawud)

och…

Döda inte munkarna klostren…” och ”Döda inte människorna som sitter i sina platser av dyrkan.”

 (Musnad Imam Ahmad)

 

Vidare har icke- stridande garanterats säkerhet i livet även om deras tillstånd är att vara i krig med den islamiska staten.

 

Jihad

 

Även om islam i allmänhet är missförstått i västvärlden, kanske inget annnat islamiskt begrepp väcker så starka reaktioner som ordet "Jihad". Termen ”Jihad” har i allra största grad missbrukats med uppsåt att skapa en bisarr bild av muslimerna. Som te x. den då de påtvingar människor till lydnad med svärdet i allra högsta hugg. Denna myt har fortlevt genom tiderna pga. misstro mellan kristna och muslimer och har tyvärr levt vidare ända tills idag. Ordet Jihad kommer från termen ”Jahada” som betyder ”att sträva”. Därför är Jihad egentligen en strävanshandling. Profeten Muhammed sade att Jihad handlar om att sträva och ta strid mot sina inre motsättningar och syndiga tankar. Så Jihad refererar alltså i första hand till den inre striden av att vara en godhandlande och underkastande person gentemot Gud i alla aspekter i livet. I andra hand är Jihad en term som förklarar stridigheter mot orättvisor. Islam tillåter liksom andra religioner självförsvar. Koranen säger:

 

Varför skulle ni inte kämpa för Guds sak och för de försvarslösa män, kvinnor och barn, som ropar: ’Herre! För oss ut ur detta land av förtryck och sänd oss i Din nåd en beskyddare, ja, sänd oss i Din nåd en hjälpare!’

[Koranen 4:75]

 

Självmordsbombare

 

Självmordsbombning står i kontrast med Islams läror. Den ökände lärde Muhammed Salih al-’Uthaymin frågades:

 

Vad är domen gällande självmordshandlingar, såsom att fästa explosiva medel på bilar och storma fienden, varvid han är förvissad om att han kommer att dö som resultat?

 

Svaret var:

 

I sanning är min åsikt att personen betraktas som någon som begått självmord och som resultat förtjänar han straff i helvetet, ty det har autentiskt rapporterats att Profeten sade: ’Sannerligen! Den som tar sitt eget liv (avsiktligt) kommer med säkerhet att bli straffad med helveteselden vari han kommer att vara för all evighet.’” (Bukhari och Muslim)

 

 Så även om en muslim tror sig befinna sig i ett land i krig så är han tvungen att rätta sig efter islamiska krigsregler. Vidare påbördar islam de troende att sträva i att rena sig själva, liksom att etablera fred och rättvisa i samhället. Oavsett hur legitimt en orsak kan kännas överser aldrig koranen med dödande av oskyldiga människor. Att terrorisera försvarslösa civila och att bomba och lemlästa oskyldiga män, kvinnor och barn är ur islams perspektiv avskyvärda handlingar. Islam är en religion av fred, nåd och förlåtelse och den övervägande majoriteten av muslimer har inget samröre med alla våldsamma handlingar som på senare år tillskrivits muslimerna. Snarare är dem som överträder de islamiska riktlinjerna inget mer än en liten klick minoritet bland muslimerna.

 

En historia av tolerans

 

Västerländska islamologer har fördömt myten om muslimer som påtvingar andra att konvertera. Historikern De Lacy O’Leary skrev i sin bok ”Islam vid korsvägen”:

 

Historien klarlägger att legenden om fanatiska muslimer som sveper över världen och så när som på svärdet påtvingar erövrade befolkningar, är en av dem mest absurda myter som historiker någonsin upprepat.

 

Muslimer regerade över Spanien i nära 800 år. Under denna tid levde och frodades icke- muslimerna i landet. Det judiska folket hade aldrig i historien en så lång period av fred och lycka som då de var sammanboende med muslimerna i Spanien. I tillägg har kristna och judiska minoriteter frodats i den muslimska mellanöstern i århundraden, i många fall i historien på flykt från massakrerna i Europa. Länder som exempelvis Marocko, Egypten, Palestina, Libanon, Syrien och Jordanien har samtliga betydande antal judar och kristna boende i sina länder. Detta kommer inte som en överraskning för en muslim då hans tro förbjuder honom från att påtvinga andra islam och snarare garanterar dem trygghet. Koranen säger:

 

Det finns inget tvång i religionen.

[Koranen 2:256]

 

Islam den store återförenaren

 

Långt bortom att vara en intolerant dogma är islam ett levnadssätt som övergår ras och etnicitet. Koranen påminner oss flera gånger om allas vår gemensamma ursprung:

 

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

[Koranen 49:13]

 

Vidare är det universella av dess läror det som gör islam till världens snabbast växande religion. I en värld full av konflikter mellan människor som orsakats av individer och stater, är islam en ledstjärna som erbjuder hopp för framtiden.   

 

 

 

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010