logo
 
  Gå med/ur mailinglista:
  
 
 
 

Det förödande slutet för en terrorist

Kategori: Övrigt
Publiserad: 31-07-2010

 

Det förödande slutet för en terrorist

 

 

Islams sanna läror varnar hårt mot att spilla oskyldigas blod, dödande, ödeläggelse och att på något sätt skada vare sig muslimer eller icke-muslimer. Likaså fördömer islam självmord – även om handlingen skulle vara i militära sammanhang. Denna destruktiva respons på all förtryck muslimer världen över utsätts för lämnar spår av prövningar, svårigheter och bedrövning för såväl icke- muslimer som muslimer runt om i världen. Samtidigt agerar den som ett motiv till att försaka islam och utgör ett hinder för människor att närma sig Islam – vägen till den evigt Nådige. Vidare ger den dem sanna förtryckarna mera rep att snärja kring muslimernas halsar (media, filmer etc.)  Av denna anledning är terrorism och extremism strängt förbjudna i Islam.

Å andra sidan är statsterrorism långt mycket förfärligare än individuell- eller gruppterrorism. Varav det förra har resulterat i massakrerande av miljontals civila sedan 1945. Så mycket som vi uppmanar muslimska extremister att upphöra med sin terrorism – fördömer vi likaledes sionistisk terrorism, som har lett till flera hundratusen civila dödsoffer.

 

Hela världens undergång är bättre i Guds syn än mord.

 

Nasai återberättade från Buraidah som berättade att Profeten sade:

 

Att döda en troende är värre i Guds syn än om hela världen skulle gå förlorad.”

 

Så omdömeslöst dödande är betraktat som grov överträdelse i Islam och är liktydigt med att hela världen upphör att existera.

 

Vad en terrorist gör är grövre än att vanära Kaba

 

Ibn Madja berättade från Abdullah ibn Omar som sade:

 

Jag såg Guds budbärare stå vid Kaba och säga ’Vad god din doft är och vad god din helgedom är. Vid Honom i vars hand är min själ! Vanhelgande av den troendes rättigheter är värre i Guds syn än vanhelgande av dig.’ [Från hans rättigheter är] hans ägor, blod och att du inte tänker annat än gott om honom.

 

En muslim får inte vara terrorist

 

Från Ibn Omar som sade att Guds budbärare sade:

 

”Den som än bär på ett vapen mot oss är inte från oss.”

 

Från Harith al Ashai som sade att Guds budbärare sade:

 

Den som än försakar den muslimska majoriteten ens ett handspann har avlägsnat islams tyglar från sin hals, till dess att han återvänder.

 

Ibn Masod sade att Guds budbärare sade:

 

Att ge muslimer smeknamn är syndaktigt och att bekämpa dem är heresi.” (Bukhari och Muslim)

 

De muslimer som påstods sprängde sig själva den 7/7 resp. 11/9 tog livet av muslimer såväl som icke- muslimer. Dessa människor faller under domen av den tydliga hadithen som just nämndes – vilket betyder att de inte hör till det muslimska samfundet, utan snarare gjort sig till en avfälling.

 

En terrorist försätter sig i en av de sju grövsta synderna

 

Från Abu Hurayra som återberättade från Guds budbärare:

 

Avstå från dem sju största synderna (Dvs. de mest förgörande.)

 

Det sades:

 

Vilka är dessa, O sändebud!?

 

Han svarade:

 

”Att dyrka något vid Guds sida, att utöva magi, att döda en oskyldig person, att konsumera den faderlöses pengar, att godta ränta, att [i slagfältet] vända fienden ryggen [av rädsla] och att anklaga kyska troende kvinnor (dvs. för att begå otukt, då hon är oskyldig till anklagelserna).”( Bukhari och Muslim)

 

Vidare var dem som dödades 7/7 respektive 9/11 oskyldiga människor, som inte hade lyft sin hand mot någon muslim och än mindre invaderat något muslimskt land. Att ta ifrån en oskyldig person livet är en av dem sju grövre synderna.

 

En terrorist har Guds förbannelse över sig, såväl som änglarnas och alla människor

 

Återberättat från Ali: Profeten sade:

 

Det muslimska värnet skall beaktas av alla [muslimer] – även de lägsta bland dem. Den som kränker någon som givits fristad av en muslim har ådragit sig Guds vrede, såväl som änglarna och alla människor. Gud kommer inte att acceptera en enda god handling eller rättvisa från honom.

 

Innebörden av denna hadith är att en muslims värnande över en icke-muslim är dennes islamiska rätt, och att det accepteras och respekteras av övriga muslimer. Alla muslimer berörs av denna rättighet oavsett status, vare sig han är en president eller en fattig herde – om en muslim försvarar en icke-muslim blir det bindande för alla andra och förbjudet för någon muslim att skada eller behandla denne oriktigt. 

 

Var befann sig kunskapen om denna ovanstående hadith när terrorister i Saudi Arabien kallblodigt mördade icke-muslimer med anledningen att dem etablerade sig och arbetade i deras land? För att sedan strida mot och döda saudiska poliser i skottstrider? Löd dessa förordningen som Guds sändebud lade fram? Dessa som påstår sig döda i Guds namn och hävdar sig följa Profetens väg, och ändå inte bryr sig om Hans beordringar när dem manas till att beakta integriteten som staten låtit bevilja icke-muslimer som bor i deras land. Må Gud tillrättaställa tillståndet av dessa känsloladdade och våldsamma extremister och vägleda dem.

 

Terroristen kommer att få bära på fanan av förräderi på Domedagen

 

Ibn ’Umar återberättade från Guds sändebud som sade:

 

En fana kommer att hissas för dem förrädiska på domedagen och det skall sägas, ’Detta är förräderiet av den och den’”. (Bukhari och Muslim)

 

Vad ordet fana anbelangar innebär det att individen kommer att bli igenkänd på Domedagen med ett utmärkande tecken.

 

’Umar bin al-Hamiki sade:

 

Jag hörde Guds sändebud säga, ’Den som än ger säkerhet åt en människa och sedan dödar honom, skall bära fanan av förräderi på domedagen.’” (Ahmed och Ibn Majah)

 

Kommer en terrorist att uppnå frälsning?

 

Från Muawiya som sade att han hörde Allahs budbärare säga:

 

Alla synder kan Allah förlåta, förutom vad gäller den som dör som en kättare eller vad gäller den troende som avsiktligt har dödat en annan troende.” (Abi Dawud och Hakim)

 

As-Sindi sade: ”För varje synd finns det förhoppning om förlåtelse, utom i fråga om att ta livet av en troende. För detta finns ingen förlåtelse – såvida inte straffet för det etableras.”

Ibn Abbas sade att en person frågade honom: "Åh Ibn Abbas finns det någon omvändelse för en mördare?" Ibn Abbas sade överraskande, "Vad sa du?" Så han upprepade sin fråga, och Ibn Abbas sade till honom igen, "vad sa du?" Han sonderade ytterligare några gånger när så småningom Ibn Abbas sa: "Finns det ånger för honom?" Jo jag hörde din profeten säga: "De döda kommer att komma på domedagen med huvudet i sin hand och med den andra pekande på hans mördare. Hans blod kommer att flyta tills han kommer till Allahs tron och dödsoffret kommer att säga till Gud ... ”O min Herre! Detta är min mördare." Sedan kommer Gud att säga till mördaren, ”du hoppades [på förlåtelse]…” och han kommer att bli tagen till elden.”

(Tirmidhi och Tabarani)

 

En terrorist dör på samma vis som i okunnighetens tid

 

Abu Hurayrah återberättade från profeten att han sa:

 

"Den som avsäger sig lydnaden till sin ledare och överger Jama’ah (dvs. majoriteten), kommer få lida en död som den i tider av okunskap. Den som slåss under en okunnig fana, förargas för sitt parti och dödas, dör i okunnighet. Och den som gör uppror mot min nation och bekämpar det goda i dem liksom det onda, och inte visar hänsyn till dess troende och inte skonar dem som har givits säkerhet genom ed (eller avtal), så är denne person inte från mig och jag är inte från honom." (Muslim)

 

Döden i tider av okunskap innebär före islams ankomst. Därför dör en mordisk överträdare en icke-islamisk död. En okunnig fana är varje fana bortom islam och dess lagar.

 

En terrorist kommer att få möta Gud utan några stödjande argument vid sin sida

 

Abdullah bin Umar sade:

 

”Gud sändebud sade: ”Den som än avviker ett handspann i lydnad till [ledaren] kommer att få möta Gud på domedagen utan några som helst argument att lägga fram. Och den som än dör utan att ha avlagt trohetsed [gentemot ledaren] dör i ett okunnigt tillstånd.”” (Muslim)

 

Hur många uppror och försök att destabilisera muslimska länder har vi inte sett de senaste åren? Från Syrien och Saudiarabien på 70- talet till Egypten på 80-talet, till Algeriet på ’90-talet för att bara nämna några. De som gjorde uppror mot dem muslimska ledarna och dödade poliser, politiker och domare, drog sig bort något mer än en handspann från lydnaden till ledarna.

 

Terroristen kommer att bli den första på Domedagen som bemöter prövningarna  

 

 Ibn Mas’oud berättade att Sändebudet sade:

 

Den förste som kommer att bli prövad bland människorna på Domedagen är den som spillt blod (dvs. dödat någon med orätt).” ( Bukhari och Muslim)

 

Gud accepterar varken frivilliga eller obligatoriska handlingar från en terrorist

 

Ibada bin Samit berättade från Guds sändebud att han sade:

 

Den som än dödar en troende med tanken att han/hon är på rätt väg, kommer varken få sina frivilliga eller obligatoriska handlingar accepterade av Gud. (Abu Dawud)         

    

En terrorists gärningar kommer att komma emellan denne och paradiset

 

Jundab bin Abdullah sade att Guds sändebud sade:

 

Den som kan, borde inte låta en droppe blod spillas på hans räkning, så att det inte hindrar honom från att inträda paradiset, [och behandlar situationen] som om han offrade en kyckling. Varje gång han försöker ta sig in i paradiset hamnar det mellan honom och ingången. Den som har möjlighet bland er, förtär inte något annat än godhet, ty det första som kommer tömmas från människorna är magen. (Tabarani och Bayhaqi)

 

En terrorist kommer aldrig få känna doften av paradiset

 

Abdullah bin Umar sade:

 

Den som dödar någon som är bunden vid ed, får inte känna doften av paradiset – dess doft kan dock kännas från avståndet av 40 års resa bort.

 

Och i en annan återberättelse i Nasai …

 

… och den som dödar någon bland folket som erhållit säkerhet.

 

En terrorist kommer att bli kastad med huvudet före in i helvetet

 

Abu Hurayrah återberättade:

 

Om människorna av himlarna och jorden deltog i blodsutgjutelse av en troende, skulle Allah kasta dem med huvudet före in i elden. (Tirdmidhi)

 

En terrorist kommer att få strängast straff i helveteselden

 

Abu Said återberättade från Allahs budbärare:

 

En hals kommer att uppenbaras ur Elden och yttra, ‘Idag återspeglar jag tre karaktärsdrag – varje arrogant person, avgudadyrkare och den som dödar någon annan utan åtföljd bestraffning.’ Därefter omsluter den dem alla och drar med dem till helveteselden. (Ahmad och Bazzar)

 

 

Självmordsoperation gör paradiset förbjuden för honom

 

Jundub berättade:

 

Bland dem före er fanns en man som ådrog sig en skada varvid det fick honom att bli ängslig och otålmodig. Han tog då greppet om sin kniv och skar av sin handled. Blodet sinade inte förrän han avled. Gud sade, ‘Min slav föregick mig med sin själ – därför har jag gjort paradiset förbjuden för honom.’ (Bukhari och Muslim)

 

 

 
  Copyright © Islamiska Forskningscentret 2010